Banner for Espa

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

1.       Υπεύθυνος επεξεργασίας
Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Οδυσσέας Χατζηβασιλείου & ΕΕ», και το διακριτικό τίτλο «Οδυσσέας» με έδρα τη Νίκαια Αττικής, οδός Ιωνίας αριθμ. 137 και υποκαταστήματα στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Ορφέως αριθμ. 102 και στην Ύδρα (θέση Μώλος), νομίμως εκπροσωπούμενη από το νόμιμο εκπρόσωπο της κο Οδυσσέα Χατζηβασιλείου (e-mail: privacy@odysseas.ondsl.gr/τηλ: 210-3455851).

2.       Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση
Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. περ. στ’ ΓΚΠΔ).

3.       Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από ληστείες, κλοπές,  βανδαλισμούς κλπ. Συνίσταται, επίσης, στην προστασίας της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην είσοδο – έξοδα (μαζί με τις βιτρίνες), στο κυρίως χώρο του καταστήματος και στον χώρο του ταμείου, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, σεβόμενοι το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4.       Αποδέκτες
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, που τελέσθηκε στον χώρο τον οποίο έχει έννομο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να προστατεύσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης αυτής.

5.       Χρόνος τήρησης
Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο επιλήψιμο περιστατικό σε βάρος του προσώπου ή των αγαθών του υπεύθυνου επεξεργασίας, απομονώνουμε τμήμα αυτό του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, σε χωριστό αρχείο, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά έκνομη ενέργεια σε βάρος τρίτου θα τηρήσουμε το σχετικό απόσπασμα του βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.  Ειδικά, όσον αφορά την κάμερα ασφαλείας στην είσοδο του καταστήματος, αυτή εστιάζει μόνο στην είσοδο και τις βιτρίνες του καταστήματος και τα δεδομένα της διατηρούνται για 24 ώρες από την επόμενη εργάσιμη ημέρα καθόσον χρησιμεύει για την προστασία μας από κλοπές και βανδαλισμούς λειτουργώντας αποτρεπτικά.

6.       Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να μάθει αν έχουμε επεξεργαστεί την εικόνα του και, εφόσον αυτό ισχύει, να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης τα οποία το αφορούν και να λάβει αντίγραφο αυτών.
  • Δικαίωμα περιορισμού: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να μας ζητήσει να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (EΕ) 2016/679), όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρεί απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών του αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (EΕ) 2016/679).
  • Δικαίωμα διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (EΕ) 2016/679).

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση privacy@odysseas.ondsl.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Γενικός  Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (EΕ) 2016/679).

7.       Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός  Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

TOP